Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

SERDUSZKA

Grupa SERDUSZKA  – z elementami Montessori

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – Wrzesień 2018 r.

Tydzień 03-07.09.2018r.

Tematyka tygodnia: Witamy przedszkole.

Poniedziałek: Już w przedszkolu.

Wtorek: O sobie samym.

Środa: Wspomnienia z wakacji.

Czwartek: Ustalamy zasady w naszej grupie.

Piątek: Dbamy o porządek w naszej sali.

 

Cele ogólne:

– wyrabianie poczucia odpowiedzialności wobec siebie i innych,

-wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych,

– nauka zasad obowiązujących w grupie,

-zachęcenie do dbania o porządek wokół siebie,

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wakacji,

– kształcenie postawy empatii,

– rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej,

– nauka uważnego słuchania tekstów literackich

– integracja w grupie,

– uwrażliwianie na zmiany natężenia dźwięku (głośno-cicho)

– doskonalenie sprawności manualnych, –

– umiejętność formułowania wypowiedzi na swój temat

– utrwalenie nazw części ciała

Tydzień 10-14.09.2018

Tematyka tygodnia: Moja grupa

Poniedziałek: Nasze zasady

Wtorek: Wspólne zabawy

Środa: Wycieczka autokarowa do „Pawiego oczka”

Czwartek: Dbamy o naszą salę

Piątek: Wrześniowa pogoda

Cele ogólne:

 • ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania
 • kształtowanie umiejętności planowania pracy
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych
 • przedstawianie emocji za pomocą mowy ciała
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • omówienie zakresu czynności dyżurnych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • obrazowanie ruchem prezentowanego tekstu
 • wzbogacenie wiadomości przyrodniczych
 • poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody
 • rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych
 • dostrzegania różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich cech charakterystycznych

 

Tydzień 24-28. 09. 2018r.

Tematyka tygodnia:  Bezpieczni na drodze

Poniedziałek: Spiesz się powoli

Wtorek: Na przejściu

Środa: Ruch drogowy

Czwartek: Znaki drogowe

 

 

Piątek: Moja ulica

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego;
 • stwarzanie okazji do rozwoju umiejętności społecznych;
 • kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu;
 • wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się na drodze;
 • rozwijanie kompetencji językowych;
 • zachęcanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach i zabawach ruchowych;
 • wdrażanie do współdziałania w trakcie wykonywania wspólnej pracy;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych;
 • doskonalenie koordynacji ruchowej i sprawności motorycznej;